Komercnoteikumi
 • ,

  SIA „AGALMO” komercnoteikumi

  I daļa

  Pamatnoteikumi

  1.       Šie noteikumi ir neatņemama Pasūtītāja un Izpildītāja līguma daļa.

  2.       Līgumiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek nodibinātas, noformējot rakstisku pasūtījumu, tai skaitā e-pasta veidā un elektronisku on-line pasūtījumu veidā (turpmāk tekstā: pasūtījuma veidlapa).

  3.       Ja 6 (sešu) Izpildītāja biroja darba stundu laikā, t.i. darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00, pēc pasūtījuma veidlapas saņemšanas Izpildītājs nemin, ka daži pasūtījumā minētie nosacījumi viņam nav pieņemami, starp pusēm tiek nodibinātas līgumiskās attiecības, atbilstoši pasūtījuma veidlapā minētiem noteikumiem.

  4.       Līgumiskās attiecības netiek nodibinātas, ja Izpildītājs 1. daļas 3. punktā minētajā termiņā paziņo, ka daži pasūtījuma izpildīšanas nosacījumi nav pieņemami, līdz laikam, kad puses vienojas par strīdīgiem nosacījumiem.

  5.       Līgumiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek nodibinātas arī tad, ja Pasūtītājs pieņem Izpildītāja ierosinājumu par izmaiņām pasūtījuma veidlapā.

  6.       Līgums var tikt mainīts vai papildināts, pusēm par to rakstiski vienojoties. Šādi grozījumi vai papildinājumi, kad tos ir parakstījušas abas puses, kļūst par šī līguma neatņemamu daļu.

  II daļa

  Līguma priekšmets

  Līguma priekšmets ir tādu pakalpojumu sniegšana, kas ir Izpildītāja uzņēmējdarbības veidi, jo īpaši rakstisku un mutisku tulkojumu izpilde (turpmāk tekstā: pasūtījums) saskaņā ar pasūtījuma veidlapā minētajiem nosacījumiem un šiem noteikumiem.

  III daļa

  Rakstiski tulkojumi

  1. Vispārīgi noteikumi

  1.1.   Izpildītājs saskaņā ar 1. daļā minētiem noteikumiem apņemas izpildīt pasūtījumu noteiktā valodā un noteiktā laika posmā, vēlāk to nododot Pasūtītājam norunātajā veidā.

  1.2.   Pasūtītājs saskaņā ar 5. daļas 2. punktu apņemas izpildīto pasūtījumu pieņemt un samaksāt Izpildītājam norunāto cenu.

  2. Pasūtījuma izpildes termiņi

  2.1.   Pasūtītāja pienākums ir pieņemt pasūtījumu pasūtījuma veidlapā noteiktā laikā un veidā.

  2.2   Pasūtītāja vai tā pilnvarotā darbinieka pienākums ir pa tālruni vai rakstiski (tai skaitā pa e-pastu) apstiprināt pasūtījuma pieņemšanu, norādot, ka tas pieņemts laikā.

  2.3   Ja Pasūtītājs neizpilda šīs daļas 2.2. punktā minēto pienākumu un 24 stundu laikā pēc pasūtījuma nodošanas termiņa pa tālruni vai rakstiski (tai skaitā pa e-pastu) neatgādina par pasūtījumu, Izpildītājs secina, ka Pasūtītājs ir pasūtījumu saņēmis laikā un viņam nav radušies nekādi iebildumi par darba izpildes termiņu un kārtību.

  2.4   Pasūtījuma izpildes termiņš nav nokavēts, ja Izpildītājs atkārtoti – pēc Pasūtītāja atgādinājuma – tam nosūta pasūtījumu un pierāda, ka to jau ir nosūtījis pasūtījuma veidlapā noteiktajā laikā un veidā.

  2.5   Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla nokavē izpildītā pasūtījuma nodošanu, puses vienojas par atlaidi, kas nedrīkst būt mazāka par 10%. Atlaides apmērs ir atkarīgs no nokavējuma ilguma.

  2.6   Ja attaisnojošu iemeslu dēļ izpildīto pasūtījumu nav iespējams nodot Pasūtītājam iepriekš noteiktā veidā, Izpildītājs izvēlas citu pasūtījuma nodošanas veidu, kura izdevumus sedz Pasūtītājs, par ko tas tiek iepriekš brīdināts.

  2.7   Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neiesniedz pretenziju, kā arī nemin pamatotu iemeslu, kam piekrīt abas puses, un atsakās pieņemt pienācīgi izpildītu pasūtījumu, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt.

  3. Pušu tiesības un pienākumi

  3.1.   Pasūtītāja pienākums ir atklāt Izpildītājam mērķus, kuriem tiks izmantots pasūtījums.

  3.2.   Ja Izpildītājam netiek atklāts pasūtījuma izmantošanas mērķis, netiks izskatīta iespējamā pretenzija, kas izriet no šā iemesla. Gadījumā, ja pasūtījums tiks izmantots iespieddarbiem un reklāmas un PR aktivitātēm (tai skaitā publicēšanai internetā), veicot pasūtījumu (pa tālruni vai e-pastu) jānorāda, ka tulkojamie teksti tiks izmantoti iespieddarbiem vai publicēšanai internetā.

  3.3.   Ja tekstā, kas ir pasūtījuma priekšmets, ir nozaru un citi speciālie termini, saīsinājumi u.tml. un ja Pasūtītāja rīcībā ir terminoloģijas saraksts, Pasūtītāja pienākums ir nodot Izpildītāja rīcībā dotās terminoloģijas sarakstu attiecīgajā valodā vai nodot Izpildītājam citus palīgmateriālus, vai iecelt atbildīgo personu, kas sniegs nepieciešamās konsultācijas. Ja tas netiks veikts, netiks ņemtas vērā iespējamās pretenzijas par terminoloģiju.

  3.4.   Ja Izpildītājs saskaņā ar 3. daļas 2.3. punktu saņem Pasūtītāja atgādinājumu par izpildītā pasūtījuma nosūtīšanu, viņa pienākums ir nekavējoties to nosūtīt Pasūtītājam.

  3.5.   Pasūtītāja pienākums ir informēt Izpildītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt viņa pienākumu veikt rēķina samaksu par izpildīto pasūtījumu.

  3.6.   Izpildītājs nav atbildīgs par iespējamām sekām, kas ir saistītas ar autortiesību pārkāpumiem.

  3.7.   Izpildītājs apņemas turēt noslēpumā visu informāciju, kas saistīta ar pasūtījuma priekšmetu.

   4. Pretenzija

  4.1.   Izpildītajam pasūtījumam defekti ir tad, ja tas netika izpildīts saskaņā ar pasūtījuma veidlapā minētiem noteikumiem.

  4.2.   Ja netiek konstatēti 3. daļas 4.1. punktā norādītie defekti, tiek uzskatīts, ka pasūtījums izpildīts pienācīgi un atbilstoši Pasūtītāja prasībām.

  4.3.   Pretenzijas ir jāiesniedz rakstiski (tai skaitā arī pa e-pastu). Pretenzijas ir jāpamato un tajās jānorāda defektu veids un, ja iespējams, arī – skaits.

  4.4.   Ja Izpildītājs atzīst Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Izpildītājs veic nepieciešamos veiktā pasūtījuma labojumus. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma puses vienojas par korektūras veikšanu saskaņā ar cenrādi.

  4.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par pasūtījuma izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  5. Pretenzijas iesniegšanas termiņi

  5.1.   Ar novēlošanos iesniegtā pretenzija par izpildītajā pasūtījumā konstatētajiem defektiem netiek pieņemta izskatīšanai.

  5.2.   Komerciālu tulkojumu gadījumā, resp., ja Pasūtītājs ir juridiska persona, Pasūtītāja pienākums ir izteikt Izpildītājam pretenzijas par defektiem bez liekas kavēšanās pēc tam, kad to ir pamanījis, tomēr ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc veiktā pasūtījuma saņemšanas.

  5.3.   Ja Pasūtītājs ir fiziska persona, viņš ir tiesīgs pieteikt prasījumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam

  5.4.   Pretenzijas, kas tiek iesniegtas, neievērojot 3. daļas 5.2. un 5.3. punktā noteiktos termiņus, netiek pieņemtas izskatīšanai.

  IV daļa

  Mutiski tulkojumi

  1. Vispārīgi noteikumi

  1.1.   Izpildītājs saskaņā ar 1. daļā minētajiem noteikumiem apņemas izpildīt pasūtījumu (mutisku tulkojumu) noteiktā valodā, laikā un vietā.

  1.2.   Pasūtītājs apņemas pieņemt izpildīto pasūtījumu un samaksāt Izpildītājam norunāto cenu par mutisko tulkojumu.

  1.3.   Izpildītājs nodrošina mutisku tulkojumu ar tulka (-u) starpniecību.

  2. Mutiska tulkojuma izpildes termiņi

  2.1.   Pasūtītāja pienākums ir pieņemt tulkojumu noteiktajā termiņā un veidā, kas norādīts pasūtījuma veidlapā.

  2.2.   Ja mutiskais tulkojums tika veikts atbilstoši noteiktajām prasībām un termiņā un Pasūtītājam nav radušās pretenzijas, Pasūtītāja vai tā pilnvarota darbinieka pienākums ir uzreiz pēc tulkojuma veikšanas mutiskā tulkojuma izpildes akta veidlapā rakstiski apstiprināt, ka tulkojums ticis veikts vajadzīgajā kvalitātē un laikā.

  2.3.   Ja Pasūtītājs atteiksies pieņemt pienācīgi izpildītu mutisko tulkojumu bez tāda attaisnojoša iemesla, ko pieņem abas puses, un, neiesniedzot pretenziju, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums samaksāt.

  3. Pušu tiesības un pienākumi

  3.1.   Pasūtītājam pienākums ir atklāt Izpildītājam mērķus, kuriem tiks izmantots mutisks tulkojums.

  3.2.   Ja Izpildītājam netiek atklāts pasūtījuma izmantošanas mērķis, netiks izskatītas iespējamās pretenzijas, kas izriet no šā iemesla.

  3.3.   Pasūtītājam vismaz trīs dienu laikā pirms tulkošanas jānosūta Izpildītājam palīgmateriāli (piem., iepriekšējās sapulces protokoli, referāti, prezentācijas vai citi materiāli). Ja minētais nosacījums netiek izpildīts, netiks izskatītas iespējamās pretenzijas par neprecīzu terminu lietošanu tulkošanas laikā.

  3.4.   Pasūtītāja pienākums ir informēt Izpildītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt viņa pienākumu veikt rēķina samaksu par izpildīto pasūtījumu.

  3.5.   Izpildītājs nav atbildīgs par iespējamām sekām, kas ir saistītas ar autortiesību pārkāpumiem.

  3.6.   Izpildītājs apņemas turēt noslēpumā visu informāciju, kas ir saistīta ar mutiskā tulkojuma tematu.

  3.7.   Pasūtītājam nav tiesību pieprasīt, lai tulks (-i) veiktu citu, pasūtījuma veidlapā nenorādītu darbību, piem., rakstisku tulkojumu, sapulces protokolēšanu, gida pakalpojumus.

  3.8.   Izpildītājam ir tiesības pieprasīt samaksu par visu norunāto tulka (-u) darba laiku, arī gadījumā, ja Pasūtītājs neizmanto visu šo laiku.

  3.9.   Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt attiecīgus darba apstākļus noteiktajam mutiskā tulkojuma veidam, ieskaitot tehnisko aprīkojumu, ja tas netiek pasūtīts pie Izpildītāja.

  4. Ceļa, naktsmāju un uztura izdevumi

  4.1.   Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt tulka (-u) braucienu no norunātās vietas uz vietu, kur jāveic tulkojums.

  4.2.   Gadījumā, ja tulks (-i) izmanto privāto transportlīdzekli, Pasūtītājs, to abpusēji saskaņojot ar Izpildītāju, sedz visus tulka (-u) ceļa izdevumus.

  4.3.   Pasūtītājam jānodrošina tulka naktsmājas – vienvietīgu istabu ar ērtībām.

  4.4.   Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt tulkam (-u) pusdienu un atpūtas pārtraukumus vismaz 30 minūšu garumā reizi četrās tulkošanas stundās.

  4.5.   Mutiskas tulkošanas diena ir astoņas (8) stundas, ieskaitot pārtraukumus.

  4.6.   Pasūtītājam ir tiesības uz kompensāciju par laiku, ko nokavējis tulks.

  5. Pretenzijas

  5.1.   Mutiskam tulkojumam ir defekti tad, ja tas netika izpildīts saskaņā ar pasūtījuma veidlapā minētiem noteikumiem.

  5.2.   Pretenzija jāiesniedz rakstiski (tai skaitā pa e-pastu). Pretenzijā jāpamato un jāapraksta defekta veids, pēc iespējas pamatojot to ar pierādījumiem.

  5.3.   Pasūtītājam tiek piešķirta atbilstoša atlaide, ja Izpildītājs atzīst Pasūtītāja pretenziju par pamatotu.

  5.4.   Ja starp līguma pusēm rodas strīds par Pasūtītāja termiņā iesniegto pretenziju par defektiem izpildītajā pasūtījumā, abas puses sākumā apņemas risināt strīdu, ievērojot ārpus tiesas izskatīšanas kārtību.

  5.5.   Minētās atlaides apmērs tiek noteikts abām pusēm, savstarpēji vienojoties.

  5.6. Izpildītājs uzņemas atbildību par pasūtījuma izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  6. Pretenzijas iesniegšanas termiņi

  6.1.   Ar novēlošanos iesniegtā pretenzija par izpildītajā pasūtījumā konstatētajiem defektiem netiek pieņemta izskatīšanai.

  6.2.   Komerciālu tulkojumu gadījumā, resp., ja Pasūtītājs ir juridiska persona, Pasūtītāja pienākums ir izteikt Izpildītājam pretenzijas par defektiem bez liekas kavēšanās pēc tam, kad to ir pamanījis, tomēr ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc veiktā pasūtījuma saņemšanas.

  6.3.   Ja Pasūtītājs ir fiziska persona, viņš ir tiesīgs pieteikt prasījumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam

  6.4.   Pretenzijas, kas tiek iesniegtas, neievērojot 4. daļas 6.2. un 6.3. punktā noteiktos termiņus, netiek pieņemtas izskatīšanai.

  V daļa

  Pasūtījuma cena

  1.       Pasūtījuma cenas aprēķina pamatā ir spēkā esošs Izpildītāja cenrādis un tajā norādītais cenas aprēķina veids.

  2.       Ja aptuvenā pasūtījuma cena izriet tikai no aptuvenā vienību skaita, cenu aprēķins tiek veikts, saskaitot reālās vienības (tulkojuma mērķa valodā) pēc tulkojuma izpildes.

  3.       Visas cenrādī norādītās cenas ir dotas eiro (EUR) un bez PVN. Gadījumā, ja pēc pasūtījuma veidlapas saņemšanas Izpildītājs konstatē, ka dažādu apstākļu dēļ nevar izpildīt konkrēto pasūtījumu pēc cenrādī norādītās cenas, Izpildītājs informē par to Pasūtītāju pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas. Ja pasūtījuma izpildes laikā dažādu apstākļu dēļ mainās nākamā perioda pakalpojumu cenas vairākās valodās, Izpildītāja pienākums ir informēt Pasūtītāju par šīm izmaiņām vismaz 14 dienas iepriekš.

  VI daļa

  Norēķinu kārtība

  1.       Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem uzreiz pēc pasūtījuma izpildes, pamatojoties uz pasūtījuma veidlapā norādītajiem nosacījumiem.

  2.       Pasūtījuma samaksas pamatā ir rēķins, ko izrakstījis Izpildītājs un kas Pasūtītajam jāapmaksā līdz noteiktā samaksas termiņa beigām.

  3.       Ja Pasūtītājs nokavē rēķina apmaksas termiņu, tiek aprēķināts līgumsods: 0,1% apjomā no parāda summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

  4.       Jebkura līgumā noteiktā maksājuma kavējuma gadījumā Pasūtītāja naudas iemaksas vispirms tiek ieskaitīta kā līgumsods, bet atlikusī summa tiek ieskaitīta attiecīgā parāda summas dzēšanai.

  5.       Abām pusēm vienojoties un/vai, ja Izpildītājam ir šāda nepieciešamība, Izpildītājs var izrakstīt Pasūtītājam priekšapmaksas rēķinu līdz 100% apmērā no pasūtījuma summas. Priekšapmaksas rēķins jāapmaksā noteiktajā termiņā.

  VII daļa

  Līguma izbeigšanas, laušanas un zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

  1.       Katrai līguma pusei ir mutiski jāinformē otra puse, ja tā nevar turpmāk efektīvi vai pienācīgi īstenot līgumu, kā arī par līguma laušanas iemesliem.

  2.       Ja līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, viņam ir pienākums pilnā apjomā veikt samaksu par visu jau padarīto darbu.

  3.       Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu tādu nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse (vai abas Puses kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt un par kuru rašanos Puses nav atbildīgas.

  4.       Ja tulkojuma teksts tiks izmantots iespieddarbiem vai arī kā citādi publicēts un izplatīts, Pasūtītāja pienākums ir par to informēt Izpildītāju. Ja Pasūtītājs nav norādījis Izpildītājam, ka tulkojamie teksti paredzēti iespieddarbiem, Pasūtītājam nav tiesību iesniegt pretenziju par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas saistīti ar veiktajā pasūtījumā konstatētajiem defektiem.

  VIII daļa

  Nepārvarama vara

  1.       Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līgumsaistību neizpildi, ja šī neizpilde radās pēc šī līguma noslēgšanas nepārvarama spēka un apstākļu ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt un par kura rašanos tā nenes atbildību, t.i., dabas katastrofas, stihiskas nelaimes, kara darbība, ugunsgrēki un tamlīdzīgi gadījumi, kas radušies pēc līguma parakstīšanas un padara ar līgumu uzņemto saistību izpildi par neiespējamu uz laiku, kamēr ilgst iepriekš minētie apstākļi.

  2.       Pusei, kura atsaucas uz 8. daļas 1. punktā minēto gadījumu ietekmi uz līgumsaistību neizpildi, jāpierāda šī gadījuma iestāšanās un ietekme.

  IX daļa

  Īpaši noteikumi

  1.       Pasūtītājs apņemas, ka bez Izpildītāja piekrišanas nesazināsies ar Izpildītāja tulkotāju vai tulku.

  2.       Ja Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs sazinās ar tulkotāju vai tulku, Pasūtītājs apņemas neizpaust tulkotājam vai tulkam informāciju, kas attiecas uz konkrēto Pasūtītāja un Izpildītāja darījumu un līguma saturu.

  3.      Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāju par katru jaunu vienošanos ar tulkotāju vai tulku. Ja tiek pārkāpti šīs daļas 1., 2. un 3. punktā minētie noteikumi, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 300 EUR apmērā.

  X daļa

  Nobeiguma noteikumi

  1.       Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no pušu noslēgtā līguma un kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, puses risina šo noteikumu noteiktajā kārtībā pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, visi strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  2.       Noteikumi ir saistoši līguma pusēm.

  3.       Šie noteikumi ir uzskatāmi par SIA “AGALMO”, reģ. Nr. 40103318056, jurid. adrese: A.Deglava iela 156-137, Rīga, LV-1021, noteikumiem un tie ir katra Izpildītāja pakalpojumu pasūtījuma un līguma pielikums, un ir sadarbības līguma neatņemama daļa neatkarīgi no pasūtījuma veida.


  Apstiprināts Rīgā, 2015.gada 5.janvārī

   

   

   

         Facebook Twitter LinkedIn Youtube

   

  +371 28389329           Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.